Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

25.09 - 04.10


Wrzesień

Październik

Regulamin


Regulamin 8. Festiwalu Kultury Bez Barier

I. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorami 8. Festiwalu Kultury Bez Barier (zwanego dalej „8. FKBB”) są: Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty, Bemowskie Centrum Kultury zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Wydarzenia 8. FKBB odbywają się w instytucjach kultury (zwanych dalej „Partnerami”)
 3. Za prawidłowy przebieg wydarzenia, będącego w programie 8. FKBB oraz bezpieczeństwo jego uczestników odpowiada Partner, w instytucji którego wydarzenie się odbywa.
 4. Program 8. FKBB może ulec zmianie. Obowiązująca wersja programu znajduje się na www.fkbb.pl
 5. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na wydarzenie Organizator zastrzega sobie prawo odwołania tego wydarzenia.
 6. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rezerwacja miejsc.
 7. Bilety do teatru należy wykupić jak najszybciej, jednak nie później niż datą wskazaną w wydarzeniu jako data wykupu/odebrania biletów. Inaczej rezerwacja zostaje anulowana. W wyjątkowych sytuacjach Partner umożliwia zakup biletów tuż przed wydarzeniem, w takim przypadku Uczestnik musi się skontaktować z Partnerem.
 8. W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator zastrzega możliwość odmowy rezerwacji kolejnego wydarzenia osobie, która nie odwoła udziału w wydarzeniu i nie przyjdzie na nie.
 9. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 10. Organizator i Partnerzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu wydarzeń, w tym zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym wydarzenie, na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowych roszczeń.
 11. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 12. Przetwarzanie danych osobowych:
  • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 30 lok. 514.
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji miejsca na wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na przyjęciu rezerwacji na wydarzenie.
  • Dane będą przekazywane Partnerom i osobom zaangażowanym w obsługę fotograficzną i wideo festiwalu w postaci list rezerwacji.
  • Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników do dnia 31.10.2019.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II. Środki bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19

 1. Podstawę do wytycznych wskazanych poniżej stanowią:
  a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 964
  b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1006.
 2. Osoby uczestniczące w 8. FKBB w formule stacjonarnej mają obowiązek stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa tj.
  a) zakrywać usta i nos za pomocą maseczki,
  b) zdezynfekować ręce przy wejściu oraz wyjściu z wydarzenia,
  c) zachowywać odstęp 1,5 m od innych osób,
  d) unikać dotykania ust, nosa i oczu.
 3. Uczestnicy 8. FKBB w formule stacjonarnej mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 4. Osoby uczestniczące w 8. FKBB w formule stacjonarnej mogą również zostać poproszone przez Partnerów o:
  a) wypełnienie – w momencie pojawienia się na wydarzeniu – oświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzającego że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  b) podpisanie klauzuli dot. ochrony danych osobowych, umożliwiającej Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników wydarzenia.
 5. Obsługa i organizatorzy Festiwalu mogą nie wpuścić na wydarzenie bądź wyprosić z niego osobę nieprzestrzegającą zaleceń sanitarnych i powyższych zasad bezpieczeństwa.
 6. Osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie lub izolacji nie mogą uczestniczyć w Festiwalu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub najbliższą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 7. Więcej informacji na temat zagrożenia koronawirusem oraz aktualne wytyczne i obostrzenia można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

III. Postanowienia końcowe

 1. Rezerwując udział w wydarzeniu 8. FKBB lub kupując bilet na nie uczestnik akceptuje regulamin 8. FKBB.
 2. Regulamin dostępny jest na www.fkbb.pl
 


 1. Organizatorami 8. Festiwalu Kultury Bez Barier (zwanego dalej „8. FKBB”) są: Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty, Bemowskie Centrum Kultury zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Wydarzenia 8. FKBB odbywają się w instytucjach kultury (zwanych dalej „Partnerami”)
 3. Za prawidłowy przebieg wydarzenia, będącego w programie 8. FKBB oraz bezpieczeństwo jego uczestników odpowiada Partner, w instytucji którego wydarzenie się odbywa.
 4. Program 8. FKBB może ulec zmianie. Obowiązująca wersja programu znajduje się na www.fkbb.pl
 5. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na wydarzenie Organizator zastrzega sobie prawo odwołania tego wydarzenia.
 6. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rezerwacja miejsc.
 7. Bilety do teatru należy wykupić jak najszybciej, jednak nie później niż datą wskazaną w wydarzeniu jako data wykupu/odebrania biletów. Inaczej rezerwacja zostaje anulowana. W wyjątkowych sytuacjach Partner umożliwia zakup biletów tuż przed wydarzeniem, w takim przypadku Uczestnik musi się skontaktować z Partnerem.
 8. W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator zastrzega możliwość odmowy rezerwacji kolejnego wydarzenia osobie, która nie odwoła udziału w wydarzeniu i nie przyjdzie na nie.
 9. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 10. Organizator i Partnerzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu wydarzeń, w tym zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym wydarzenie, na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowych roszczeń.
 11. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 12. Przetwarzanie danych osobowych: